سال جهش تولید
با حضور جناب آقای غلامعلی فیض اللهی مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان مسئول جدید واحد امور حقوقی منطقه دو شهرداری اصفهان معرفی شد. در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد جناب آقای وکیل آرین مهر در زمان تصدی این سمت، جناب آقای وکیل مقتدایی به عنوان مسئول جدید این واحد در منطقه دو معرفی شد.