26 خرداد 1399 - 22:05

برزان، برزون و لرزان از بلوك ماربين مي ­باشد كه درسمت شمال­ غربي اصفهان قراردارد (مهدوی،182). از لحاظ قدمت جزو ديه ­هايي بوده كه همراه دو قريه­ ی آزادان و آفاران جزو دهات مهم  بلوك ماربين به­ شمار مي ­آمدند كه بسيار به شهراصفهان نزديك بوده­ است و امروزه جزءِ شهر اصفهان به ­شمار ­مي­ آيد (مهریار،33:1381).

برزان، برزون و لرزان از بلوك ماربين مي ­باشد كه درسمت شمال­ غربي اصفهان قراردارد (مهدوی،182). از لحاظ قدمت جزو ديه ­هايي بوده كه همراه دو قريه­ ی آزادان و آفاران جزو دهات مهم  بلوك ماربين به­ شمار مي ­آمدند كه بسيار به شهراصفهان نزديك بوده­ است و امروزه جزءِ شهر اصفهان به ­شمار ­مي­ آيد (مهریار،33:1381).

جابري انصاري آن را جزو بلوك ماربين ذكر­ نموده و سهم آب آن را از مادي خليل كه معروف به مادي سهم بوده، دو سهم و نيم ذكركرده­ است (جابرانصاری،1378 :433). برزان جزو قطعه شمالي بلوك ماربين بوده­ است. اراضي قطعه­ ی شمالي ماربين مزارعش بيشتر از قطعه­ ی جنوبي بوده و آب آن از زاينده ­رود و قنات تأمين مي­شده ­است. انواع محصولات در آن كشت مي ­شده ­است.(الاصفهانی،310:1368)  اما امروزه ديگر از حالت روستايي دراين قسمت خبري نيست. با گسترش اين روستا و بزرگ­ شدن شهر اصفهان جزو محدوده­ ی شهري اصفهان محسوب ­مي ­شود.

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12153

برچسب ها