تکریم و معارفه رئیس اداره مالی و اقتصادی منطقه 2

با حضور جناب آقای علیرضا بوژمهرانی مدیرکل حسابرسی شهرداری اصفهان رئیس جدید اداره مالی و اقتصادی منطقه دو شهرداری اصفهان معرفی شد. در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد جناب آقای چیتی در زمان تصدی این سمت، جناب آقای باقری به عنوان رئیس جدید این اداره در منطقه دو معرفی شد.کد محتوا 24577

برچسب ها