شهرداري منطقه 2 اصفهان

نوع محتوا برای واکشی: 
news
تکریم و معارفه مسئول امور حقوقی منطقه 2

تکریم و معارفه مسئول امور حقوقی منطقه 2

تکریم و معارفه مسئول واحد اجرائیات منطقه 2

تکریم و معارفه مسئول واحد اجرائیات منطقه 2

بازدید شهردار اصفهان از منطقه دو در سال 1398

بازدید شهردار اصفهان از منطقه دو در سال 1398

ادای احترام به سه تن از جانبازان شهر اصفهان

ادای احترام به سه تن از جانبازان شهر اصفهان

حفظ فضای سبز و رفع نازیباییها با باغ ویلا

حفظ فضای سبز و رفع نازیباییها با باغ ویلا

تکریم و معارفه رئیس اداره خدمات شهری منطقه 2

تکریم و معارفه رئیس اداره خدمات شهری منطقه 2

ویژه نامه منطقه دو در تابستان 1398

ویژه نامه منطقه دو در تابستان 1398

عملکرد شهرداری منطقه دو در سال 1398

عملکرد شهرداری منطقه دو در سال 1398

بابوکان

بابوکان

منطقه دو شهرداری اصفهان

منطقه دو شهرداری اصفهان