خبرگزاری مهر

نوع محتوا برای واکشی: 
news
 110 هکتار بافت ناکارآمد در منطقه دو شهرداری اصفهان وجود دارد

110 هکتار بافت ناکارآمد در منطقه دو شهرداری اصفهان وجود دارد